Арзан жана квалификациялуу жумушчу күчү

Кыргыз Республикасында 54 ЖОЖ жана башталгыч жана орто кесиптик билим берүүчү 242 мекеме иштейт. Өткөн жылы эле баштапкы жана орто билим деңгээли менен 42 800 адис жана жогорку кесиптик билими менен 41 700 адис даярдалып чыккан.

АЙЛЫК АКЫ

2012-жылы бир айлык орточо айлык акы– 225 АКШ долларын түздү.

Республикада 2012-жылы чакан ишканалардагы бир айлык орточо айлык - 130 АКШ долларын түздү. Ошол эле учурда Бишкек шаарынан башка бардык аймактардагы айлык акы республика боюнча орточо айлык акыга караганда кыйла төмөн.

Аймактагы башка өлкөлөр менен салыштырмалуу Кыргызстандагы айлык акы кыйла төмөн экендигин белгилей кетүү маанилүү.